Golfbox

facebook

Etikette

Golfetikette er lige så vigtig som selve golfreglerne. Derfor er det en godt idé at læse nedenstående igennem, inden man skal i gang med at spille.

Dgu CmykRA

Introduktion

Dette afsnit giver retningslinjer for den måde, hvorpå golf bør spilles. Hvis disse retningslinjer følges, vil alle spillere få den maksimale fornøjelse af spillet. Det overordnede princip er, at hensyn altid bør vises over for andre på banen.

Spillets ånd
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.

Sikkerhed
Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikerer at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et slag eller prøvesving.
Spillere bør ikke spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde.
Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag, der kunne bringe dem i fare. I Odder Golfklub gælder dog følgende ordensregel:

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før de ved tegn har tilkendegivet, at de er klar over, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangens græsareal.

Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er ”fore”.

Hensyn til andre spillere

Ingen forstyrrelse

Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller unødvendig støj.
Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere.
På teestedet bør en spiller ikke tee’e sin bold op, før det er hans tur til at spille.
Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at spille.

På green

På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinje eller kaste en skygge på denne linje, når han skal spille.
Spillere bør blive på eller tæt ved green indtil alle i gruppen har
spillet i hul.

At føre score

I slagspil bør markøren – om nødvendigt – undervejs til næste teested kontrollere scoren med spilleren, og føre den på scorekortet.

Spilletempo

Spil i godt tempo og hold trit

Spillere bør spille i et rask tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Vær parat til at spille

Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Tabt bold

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid.

Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen har passeret og er uden for rækkevidde.

Fortrinsret på banen

Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde. Begrebet ”gruppe” omfatter også en enlig spiller.

Omsorg for banen

Bunkers

Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved. Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål.
Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader forårsaget af golfsko
Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt – uanset om det er forårsaget af spilleren selv. Når alle spillere i gruppen har færdigspillet hullet, bør der foretages udbedring af alle skader på greenen, som er forårsaget af golfsko.

Forebyggelse af unødig skade

Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv under prøvesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag.
Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når bags eller flagstangen lægges på greenen.
For at undgå skade på hullet bør spillere og caddier ikke stå for tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden fra hullet. Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet.
Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke når bolden tages op af hullet.
Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader greenen.
Lokale påbud vedr. brugen af golfbiler bør nøje overholdes.

Konklusion: Straf for overtrædelse

Hvis spillere følger retningslinjerne i dette afsnit, vil det gøre spillet mere fornøjeligt for alle.
Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinjer under en runde eller over en længere periode til skade for andre, anbefales det, at Komiteen overvejer at idømme denne spiller en passende disciplinær sanktion. En sådan sanktion kunne f.eks. omfatte et spilleforbud på banen i en begrænset periode eller i et bestemt antal turneringer. Dette anses som berettiget for at tilgodese flertallet af golfspillere, som ønsker at spille i overensstemmelse med disse retningslinjer.
I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten kan Komiteen diskvalificere en spiller iht. Regel 33-7.