Golfbox

facebook

Turneringsbetingelser

Almindelige turneringsbetingelser for Odder Golfklub

 1. Information om klubturneringer og turneringspropositioner fremgår af klubbens hjemmeside. Turneringen er åben ca. 14 dage før turneringsdatoen.
 2. Tilmelding sker via GolfBox, og skal ske senest 5 dage før turneringsdatoen.
 3. Handicapbegrænsningen for tilmelding fremgår af turneringsprogram og opslag, men kan dog max. være HCP 54. Kun spillere med EGA handicap kan deltage.  
  Fleksmedlemmer kan deltage i klubturneringer, men ikke i klubmesterskaberne.
 4. Tilmelding til en turnering er bindende, når GolfBox lukkes, 5 dage før turneringsdatoen. Indtil da kan tilmeldingen slettes. At tilmelding er bindende betyder, at turneringsfee skal betales, uanset om den tilmeldte spiller deltager i turneringen eller ej - uanset årsagen til den manglende deltagelse. Spillere, der er i restance med kontingent eller turneringsfee, har ikke adgang til klubbens turneringer, før restancen er betalt.
 5. Startlisten kan ses i Golfbox senest 3 dage før turneringen. Starttider sendes til deltagerne via email.
 6. Ved afbud, efter lukning af tilmeldingen i GolfBox, kan spilleren pådrage sig 1 spilledags karantæne. Turneringslederen skønner, om årsagen til afbuddet er af en sådan karakter, at karantæne kan undgås, f.eks. i tilfælde af sygdom eller andre tvingende årsager.
 7. I tilfælde af udeblivelse samt for sen afhentning af scorekort pådrager spilleren sig normalt to spilledages karantæne ved de to efterfølgende klubturneringer. I tilfælde af sygdom eller anden tvingende årsag kan turneringslederen dispensere herfra.
 8. Turneringsledelsen afgør, om efteranmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads. I turneringer med løbende start vil dette dog ikke være muligt.
 9. Turneringsfee betales og scorekort udleveres fra 1 time før start. Der kan betales kontant eller med MobilePay/Swipp.
 10. Scorekort skal være afhentet senest 15 minutter før den på startlisten angivne starttid.Ved for sent fremmøde henvises til noten til regel 6-3a.
 11. Herrer spiller fra tee 54 og damer spiller tee 47.
 12. Ved turneringer med gunstart må der højest deltage 108 spillere.
 13. Brug af afstandsmåler eller en multi-funktionel enhed, såsom en smartphone eller PDA, må anvendes som en afstandsmåler, men den må ikke bruges til at bestemme eller måle andre forhold, hvor det ville være en overtrædelse af Regel 14-3.
  Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 14. Mobiltelefoner, minicomputere og lign. skal være slukket på banen. Brug af elektronisk afstandsmåler er tilladt på banen ved klubbens turneringer. Bestemmelsen om, at "mobiltelefoner, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet", er fortsat gældende. Reglen er en ordensregel. I praksis betyder dette, at en tændt mobiltelefon ikke umiddelbart medfører diskvalifikation fra den igangværende runde. Derimod kan en overtrædelse af denne ordensregel indberettes til turneringsledelsen, som efterfølgende kan tilkende spilleren en disciplinær sanktion som f.eks. karantæne i fremtidige turneringer, jf. "Generelle Sanktionsbestemmelse" i Håndbog for Turneringsledere, kapitel 6." Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten.
 15. Der må i forbindelse med turneringer ikke anvendes buggy. Det er dog tilladt at anvende buggy, eller lignende køretøj, hvis man er i besiddelse af en generel køretilladelse til banen.
 16. Der må i forbindelse med turneringer ikke anvendes caddier – eneste undtagelse fra denne regel er klubmesterskaberne.
 17. Turneringslederen er bemyndiget til at træffe afgørelser i turneringsudvalgets navn. Turneringslederen fungerer som turneringens dommer og træffer afgørelser i regelspørgsmål, der måtte optræde under turneringen.
  Det påhviler turneringslederen af afblæse en turnering, når det skønnes en risiko som følge af tordenvejr - turneringen afblæses med det horn, som findes i matchlederrummet (ét langt signal).
 18. I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne, med mindre andet fremgår af de opslåede turneringsbetingelser, således 
  slagspil/stableford: Laveste HCP. Hvis lige, da lodtrækning.
  Hulspil: Sudden death play off.
 19. Hvis der er præmier for længste drive og nærmest hullet, skal præmierne uddeles til længste drive på fairway og nærmeste slag på green.
 20. Præmieoverrækkelse: Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der finder sted umiddelbart efter turneringen. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen er en forudsætning. I modsat fald bibeholdes placeringen, men præmien fortabes og præmierækken forskydes tilsvarende. I turneringer med løbende start, med præmier for eksempelvis længste drive/nærmest flaget, er det ikke en forudsætning af man er tilstede, da præmieuddelingen først foregår ved sidste præmierække.

Odder, august 2018 – Anne Marie Vestergaard


opdateret af Henriette Wagtmann d. 10 aug 2018